Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

四溝 水泥鑽頭
鑽頭直徑(m/m)
鑽頭總長(m/m)
工作長度(m/m)
刃數
鑽頭直徑
鑽頭總長(m/m)
工作長度(m/m)
3.0
×110mm
60mm
-
17.5
×200mm
150mm
4.0
×110mm
60mm
-
×210mm
160mm
5.0
×110mm
60mm
-
×350mm
300mm
×160mm
110mm
-
18.0
×200mm
150mm
5.8
×160mm
110mm
-
×450mm
400mm
×160mm
110mm
四刃
19.0
×200mm
150mm
×180mm
130mm
-
×210mm
160mm
6.0
×110mm
60mm
-
×350mm
300mm
×110mm
60mm
-
×450mm
400mm
×160mm
110mm
-
×600mm
550mm
6.5
×110mm
60mm
-
19.5
×200mm
150mm
×160mm
110mm
-
×350mm
300mm
×160mm
110mm
四刃
20.0
×200mm
150mm
7.4
×160mm
110mm
四刃
×250mm
200mm
8.0
×160mm
110mm
-
22.0
×250mm
200mm
×160mm
110mm
四刃
×350mm
300mm
×260mm
210mm
-
×450mm
400mm
9.5
×160mm
110mm
-
×600mm
550mm
×160mm
110mm
四刃
25.0
×250mm
200mm
×210mm
160mm
-
×350mm
300mm
×350mm
300mm
-
×450mm
400mm
10.0
×160mm
110mm
-
×600mm
550mm
×260mm
210mm
-
25.4
×210mm
160mm
×350mm
300mm
-
×350mm
300mm
×600mm
550mm
-
×460mm
410mm
11.0
×160mm
110mm
-
28.0
×250mm
200mm
12.7
×110mm
60mm
-
×350mm
300mm
×160mm
110mm
-
×450mm
400mm
×160mm
110mm
四刃
×460mm
410mm
×200mm
150mm
-
30.0
×350mm
300mm
×210mm
160mm
-
32.0
×350mm
300mm
×350mm
300mm
-
×450mm
400mm
×450mm
400mm
-
×460mm
410mm
×600mm
550mm
-
35.0
×350mm
300mm
13.0
×160mm
110mm
-
×450mm
400mm
×350mm
300mm
-
×460mm
410mm
14.3
×160mm
110mm
-
38.0
×350mm
300mm
×210mm
160mm
-
×450mm
400mm
×350mm
300mm
-


16.0
×175mm
125mm
-


×210mm
160mm
-


×350mm
300mm
-


×600mm
550mm
-
專門鑽水泥牆壁,無法鑽鐵、鋁、木、塑膠。
前端為鎢鋼材質,另一端為四溝,插入既可使用
27 切削工具 40 四溝水泥鑽頭