Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

新北市樹林區 台達暖風機 37ACRT 安裝實例

新北市樹林區 台達暖風機 37ACRT 安裝實例
 
圖1 原有換氣扇
 
 圖2
 
 圖3 牽獨立迴路
 
圖4 拓孔後裝上暖風機
 
 圖5 暖風機主體
 
 圖6 覆上暖風機面板
 
 圖7
 
 圖8 天花板上一覽-暖風機主體
 
圖9 接上電源線